Sanskrit Aamod Class-10

.

Textbook Answers Solutions

 • Chapter 1 आद्यकृषक: पृथुवैन्यः (गद्यम्)

 • Chapter 2 व्यसने मित्रपरीक्षा (गद्यम्)

 • Chapter 3 सूक्तिसुधा (पद्यम्) (कण्ठस्थीकरणार्थम्)

 • Chapter 4 स एव परमाणुः (संवादः)

 • Chapter 5 युग्ममाला (पद्यम्) (कण्ठस्थीकरणार्थम्)

 • Chapter 6 संस्कृतनाट्यस्तबकः (संवादः) (सरलार्थलेखनार्थम्)

 • Chapter 7 वाचनप्रशंसा (पद्यम्) (सरलार्थलेखनार्थम्)

 • Chapter 8 नदीसूक्तम् (संवादः) (सरलार्थलेखनार्थम्)

 • Chapter 9 आदिशङ्कराचार्यः (गद्यम्)

 • Chapter 10 चित्रकाव्यम् (पद्यम्) (कण्ठस्थीकरणार्थम्)

 • Chapter 11 मानवताधर्मः (पद्यम्) (सरलार्थलेखनार्थम्)