Class 👨‍🎓 12

Commerce 🛒 Solutions

English
१२ वी युवकभारती इंग्रजी
Economics
१२ वी अर्थशास्त्र इंग्रजी
Book-Keeping & Accountancy
१२ वी पुस्तपालन व लेखाकर्म इंग्रजी
Org. of Commerce and Management
१२ वी वाणिज्य संघटन व व्यवस्थापन इंग्रजी
Information Technology
१२ वी माहिती तंत्रज्ञान - वाणिज्य इंग्रजी
Mathematics & Statics
१२ वी गणित व सं.शास्त्र (वाणिज्य) भा-1 इंग्रजी
Mathematics & Statics
१२ वी गणित व सं.शास्त्र (वाणिज्य) भा-2 इंग्रजी