Chapter 17 पाणपोई

Chapter 17 पाणपोई Textbook Questions and Answers 1. एक – दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा. प्रश्न 1. अंगाची लाही लाही कशामुळे होते? उत्तर: उन्हामुळे अंगाची लाही लाही होते. प्रश्न 2. अवखळ…

Chapter 16 मुक्या प्राण्यांची कैफियत

Chapter 16 मुक्या प्राण्यांची कैफियत Textbook Questions and Answers 1. तक्रार व वनचर यांच्या माध्यामातून जोड्या पूर्ण करा. प्रश्न 1. तक्रार व वनचर यांच्या माध्यामातून जोड्या पूर्ण करा. उत्तर: 2.…

Chapter 15 होळी आली होळी

Chapter 15 होळी आली होळी Textbook Questions and Answers 1. एक ते दोन शब्दांत उत्तरे लिहा. प्रश्न अ. होळीला करावयाचा गोड पदार्थ? उत्तर: पुरण पोळी प्रश्न आ. केरकचरा टाकण्याचे ठिकाण?…

Chapter 14 अप्पाजींचे चातुर्य

Chapter 14 अप्पाजींचे चातुर्य Textbook Questions and Answers 1. एका वाक्यात उत्तर लिहा. प्रश्न अ. अप्पाजींनी बैलगाडीत कशाचे पीक घ्यायला लावले? उत्तर: अप्पाजींनी बैलगाडीत कोबीचे पीक घ्यायला लावले. प्रश्न आ.…

Chapter 13 मोठी आई

Chapter 13 मोठी आई Textbook Questions and Answers 1. एका वाक्यात उत्तर लिहा. प्रश्न अ. घर बांधण्यासाठी कोणकोणत्या वस्तू लागतात? उत्तर: दगड, माती, विटा, चुना व लाकूड इत्यादी या वस्तू…

Chapter 12 चंद्रावरची शाळा

Chapter 12 चंद्रावरची शाळा Textbook Questions and Answers 1. एका वाक्यात उत्तर लिहा. प्रश्न अ. चंद्रावरती शाळा कोणत्या शतकात भरेल ? उत्तर: चंद्रावरती शाळा एकविसाव्या शतकात भरेल. प्रश्न आ. चंद्रावरच्या…

Chapter 11 मिनूचा जलप्रवास

Chapter 11 मिनूचा जलप्रवास Textbook Questions and Answers 1. एक-दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा. प्रश्न अ. मिनू मासोळी कुठे राहायची? उत्तर: मिनू मासोळी माशांच्या समूहात राहायची. प्रश्न आ. मिनूला समुद्र का…

Chapter 10 बाबांचं पत्र

Chapter 10 बाबांचं पत्र Textbook Questions and Answers 1. एका शब्दात उत्तरे लिहा. प्रश्न 1. (अ) कठीण गेलेला पेपर (आ) वैष्णवीला पत्र लिहणारे (इ) परीक्षेतील गुणांपेक्षा महत्त्वाचे गुण (ई) वैष्णवीसाठी…

Chapter 9 घर

Chapter 9 घर Textbook Questions and Answers 1. एक – दोन वाक्यात उत्तरे लिहा. प्रश्न अ माणसाची पहिली शाळा कुठे सुरू होते? उत्तर: माणसाची पहिली शाळा घरात सुरू होते. प्रश्न…

Chapter 8 कुंदाचे साहस

Chapter 8 कुंदाचे साहस Textbook Questions and Answers 1. दोन-तीन वाक्यांत उत्तरे लिहा. प्रश्न अ. झाडे, शेते हिरवीगार कशामुळे झाली होती? उत्तर: पावसाळ्याचे दिवस होते, त्यामुळे झाडे, शेते हिरवीगार झाली…