Chapter 13 संतवाणी

Chapter 13 संतवाणी Textbook Questions and Answers (अ) ऐका. वाचा. म्हणा. प्रश्न 1. सकलसंतगाथा खंड पहिला: संत सेना अभंग अभंग क्रमांक 15 संपादक : प्रा. डॉ. र. रा. गोसावी उत्तरः…

Chapter 12 शब्दकोश (स्थूलवाचन)

Chapter 12 शब्दकोश (स्थूलवाचन) Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. नम्रता, अंबर, आलोक, वरद, वनिता, समीर, शर्वरी, शेखर, समिरा, मानसी, माधवी हे शब्द अकारविल्हे प्रमाणे लावा. उत्तरः अंबर, आलोक, नम्रता,…

Chapter 11 जीवन गाणे

Chapter 11 जीवन गाणे Textbook Questions and Answers 1. आकृत्या पूर्ण करा. 2. कवितेच्या आधारे खालील तक्ता पूर्ण करा. प्रश्न 1. कवितेच्या आधारे खालील तक्ता पूर्ण करा. उत्तरः कवीला जगणे…

Chapter 10 आम्ही हवे आहोत का?

Chapter 10 आम्ही हवे आहोत का? Textbook Questions and Answers 1. पुढील वाक्ये कोणत्या प्राण्यासंदर्भात आहेत त्या प्राण्याचे नाव लिहा. प्रश्न अ. “जन्मापासून आंधळी आहे ती!” [ ] उत्तरः मांजरी…

Chapter 9 झुळूक

Chapter 9 झुळूक Textbook Questions and Answers 1. आकृत्या पूर्ण करा. प्रश्न 1. आकृत्या पूर्ण करा. उत्तरः अ. आ. इ. 2. योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा. प्रश्न अ. झुळकेला…

Chapter 8 गीर्यारोहणाचा अनुभव

Chapter 8 गीर्यारोहणाचा अनुभव Textbook Questions and Answers 1. आकृत्या पूर्ण करा. प्रश्न 1. आकृत्या पूर्ण करा. उत्तरः 2. एका शब्दात उत्तरे लिहा. प्रश्न अ. ज्या गिर्यारोहण संस्थेकडून ईशानला ई-मेल…

Chapter 7 नातवंडांस पत्र

Chapter 7 नातवंडांस पत्र Textbook Questions and Answers 1. आकृत्या पूर्ण करा. प्रश्न 1. आकृत्या पूर्ण करा. उत्तरः (अ) आ. इ. 2. एका शब्दांत उत्तरे लिहा.  प्रश्न 1. एका शब्दांत…

Chapter 6 आभाळाची अम्ही लेकरे

Chapter 6 आभाळाची अम्ही लेकरे Textbook Questions and Answers 1. खालील अर्थाचे कवितेतील शब्द शोधा. (अ) किनारा – (आ) इच्छा – (इ) अखंड – (ई) आकाशप्र – प्रश्न 1. खालील…

Chapter 5 घाटात घाट वरंधाघाट

Chapter 5 घाटात घाट वरंधाघाट Textbook Questions and Answers 1. आकृती पूर्ण करा. प्रश्न 1. आकृती पूर्ण करा. उत्तर: पावसाळा सुरू झाल्याच्या लेखकाला जाणवणाऱ्या खुणा: 1. सोसाट्याचा वारा 2. मातीचा…

Chapter 4 आपण सारे एक

Chapter 4 आपण सारे एक Textbook Questions and Answers 1. एका शब्दांत उत्तरे लिहा. प्रश्न 1. एका शब्दांत उत्तरे लिहा. उत्तर: (अ) माणसाच्या सौंदर्यात भर घालणारे – [नयनकुमार] (आ) माणसाच्या…