Chapter 16.1 विश्वकोश

Chapter 16.1 विश्वकोश Chapter 16.1 विश्वकोश Textbook Questions and Answers 1. टिपा लिहा. प्रश्न 1.टिपा लिहा.1. विश्वकोशाचा उपयोग2. विश्वकोशाची निर्मितीप्रक्रियाउत्तर: 1. विश्वकोशाचा उपयोगः कोणताही एक महत्त्वाचा विषय इतर अनेक विषयांशी…

Chapter 16 शब्दांचा खेळ (स्थूलवाचन)

Chapter 16 शब्दांचा खेळ (स्थूलवाचन) Chapter 16 शब्दांचा खेळ (स्थूलवाचन) Textbook Questions and Answers 1. खालील‌ ‌वाक्यांचा‌ ‌अर्थ‌ ‌स्पष्ट‌ ‌करा.‌ प्रश्न‌ ‌(अ)बाहुलीचे‌ ‌शेकोटीजवळ‌ ‌लोटलेले‌ ‌तुकडे‌ ‌हेलनने‌ ‌गोळा‌ ‌केले.‌ ‌उत्तरः‌ ‌हेलनने‌…

Chapter 15 माझे शिक्षक व संस्कार

Chapter 15 माझे शिक्षक व संस्कार Chapter 15 माझे शिक्षक व संस्कार Textbook Questions and Answers 1. खालील वाक्यांचा संदर्भासहित अर्थ स्पष्ट करा. प्रश्न (अ)शाळेच्या बागा’ लेखकांसारख्या मुलांच्या जिवावर उभ्या…

Chapter 14 ते जीवनदायी झाड

Chapter 14 ते जीवनदायी झाड Chapter 14 ते जीवनदायी झाड Textbook Questions and Answers 1.‌ ‌कारणे‌ ‌लिहा.‌ ‌प्रश्न‌ ‌1.‌लेखकाला‌ ‌लिंबाचे‌ ‌झाड‌ ‌जीवनदायी‌ ‌वाटले,‌ ‌कारण‌ ‌…..‌………‌उत्तरः‌ ‌लेखकाला‌ ‌लिंबाचे‌ ‌झाड‌ ‌जीवनदायी‌ ‌वाटले,‌…

Chapter 13 तिफन(कविता)

Chapter 13 तिफन(कविता) Chapter 13 तिफन(कविता) Textbook Questions and Answers‌ ‌1. खालील‌ ‌अर्थाच्या‌ ‌शब्दसमुहाला‌ ‌कवितेतील‌ ‌योग्य‌ ‌शब्द‌‌ दया.‌ ‌ प्रश्न‌ ‌1. ‌खालील‌ ‌अर्थाच्या‌ ‌शब्दसमुहाला‌ ‌कवितेतील‌ ‌योग्य‌ ‌शब्द‌‌ दया.‌ ‌ ‌पेरणीसाठी‌…

Chapter 12.1 व्हेनिस (स्थूलवाचन)

Chapter 12.1 व्हेनिस (स्थूलवाचन) Chapter 12.1 व्हेनिस (स्थूलवाचन) Textbook Questions and Answers‌‌ 1.‌ ‌टिपा‌ ‌लिहा. प्रश्न‌ ‌1.‌ ‌टिपा‌ ‌लिहा.‌ ‌1.‌ ‌ग्रँड‌ ‌कॅनॉल‌ ‌2. व्हेनिसच्या‌ ‌स्टेशन‌ ‌बाहेरचा‌ ‌परिसर‌ ‌उत्तर:‌ ‌1.‌ ‌ग्रँड‌…

Chapter 12 पुन्हा एकदा(कविता)

Chapter 12 पुन्हा एकदा(कविता) Chapter 12 पुन्हा एकदा(कविता) Textbook Questions and Answers पाठाखालील‌ ‌स्वाध्याय: 1.‌ कवयित्रीला‌ ‌असे‌ ‌का‌ ‌म्हणावेसे‌ ‌वाटते?‌ ‌ प्रश्न‌ ‌1.पावसाच्या‌ ‌सरी‌ ‌कोसळाव्यात,‌ ‌कारण‌ ‌….‌…..‌उत्तरः‌ समाजातील‌ ‌असणारा‌ ‌भेदाभेद‌…

Chapter 11 आभाळातल्या पाऊलवाटा

Chapter 11 आभाळातल्या पाऊलवाटा Chapter 11 आभाळातल्या पाऊलवाटा Textbook Questions and Answers 1. प्रश्न (अ)पक्षी स्थलांतराच्या अभ्यासाच्या वाळे अडकविण्याच्या पद्धतीचा घटनाक्रम लिहा.उत्तर: एखाद्या विशिष्ट भागातील पक्षी पकडणे. त्यांच्या पायात खुणेचे…

Chapter 10 कुलूप

Chapter 10 कुलूप Chapter 10 कुलूप Textbook Questions and Answers 1. आकृतिबंध पूर्ण करा. प्रश्न (अ)आकृतिबंध पूर्ण करा.उत्तरः प्रश्न (आ)कारणे शोधा.1. काही कड्यांना आणि काही दारांना दोन दोन कुलुपे कारण2.…

Chapter 9 उजाड उघडे माळरानही

Chapter 9 उजाड उघडे माळरानही Chapter 9 उजाड उघडे माळरानही Textbook Questions and Answers 1. कारणे लिहा. प्रश्न (अ)कवयित्रीच्या मते दाही दिशांना रंग उधळले, कारण …………………..उत्तरः कवयित्रीच्या मते दाही दिशांना…