व्याकरण शब्दसिद्धी

व्याकरण शब्दसिद्धी Textbook Questions and Answers शब्दसिद्धी भाषा व्यवहारामध्ये म्हणजेच लिहिताना वा बोलताना आपण नानाविध शब्दांचा वापर करतो. आपल्या भाषिक व्यवहारातील सर्वच शब्द आपल्या मूळ मराठी भाषेतील असतीलच असे नाही.…

व्याकरण शब्दांच्या जाती

व्याकरण शब्दांच्या जाती शब्दांच्या जाती शब्द व शब्दांच्या जाती: ठराविक क्रमाने आलेल्या अक्षरांच्या समूहास काही अर्थ प्राप्त झाला तर त्यास शब्द असे म्हणतात. शब्दांचे विकारी (सव्यय – व्यय – बदल)…

व्याकरण विरामचिन्हे

व्याकरण विरामचिन्हे विरामचिन्हे प्रास्ताविकः आपल्या बोलण्याचा आशय ऐकणाऱ्याला चांगल्या रीतीने समजावा म्हणून आवाजाच्या चढ-उताराबरोबरच एखाद दुसऱ्या ठिकाणी आपण काही क्षण थांबतो या थांबण्यालाच ‘विराम’ असे म्हणतात. बोलण्यातील विराम लेखनात निरनिराळ्या…

व्याकरण पारिभाषिक शब्द

व्याकरण पारिभाषिक शब्द पारिभाषिक शब्द : विज्ञान-तंत्रज्ञान, उदयोग, कृषी, शिक्षण, प्रशासन, विधी, वाणिज्य, कला संस्कृती इत्यादी क्षेत्रांशी संबंधित संकल्पनांच्या प्रकटीकरणासाठी पारिभाषिक शब्दांचा उपयोग केला जातो. त्यांच्या वापरामुळे त्या-त्या क्षेत्रांमधील ज्ञानव्यवहार…

व्याकरण गटात न बसणारा शब्द

व्याकरण गटात न बसणारा शब्द Additional Important Questions and Answers गटात न बसणारा शब्द प्रश्न 1. नामांकित, कीर्तिमान, कुविख्यात, सर्वज्ञात उत्तर : कुविख्यात प्रश्न 2. वात, जलद, मेघ, घन उत्तर…

निबंध लेखन

निबंध लेखन 1. अबला! नव्हे सबला! समाजात पुरुष व महिला यांची निर्मिती निसर्गानेच केली. केवळ मानवी समाजातच नव्हे तर सर्व पशू व पक्ष्यांच्या अनेक जातींमध्येही ती व्यवस्था आहे. निसर्गनियमाप्रमाणे दोघेही…

Bhag 5.5 व्याकरण शब्दभेद

Bhag 5.5 व्याकरण शब्दभेद Textbook Questions and Answers कृती प्रश्न 1. शब्दांतील उच्चार साधर्म्यावरून कृती करा. उत्तर : प्रश्न 2. शब्दलेखनातील सूक्ष्म बदल. उत्तर : प्रश्न 3. संदर्भानुसार शब्दप्रयोजन. उत्तर…

Bhag 5.4 व्याकरण काळ

Bhag 5.4 व्याकरण काळ Textbook Questions and Answers कृती 1. खालील वाक्यांतील रीती काळाचा प्रकार ओळखा. प्रश्न 1. नजमा उत्तम कविता लिहीत असे. ………………………………………… उत्तर : रीती भूतकाळ प्रश्न 2.…

Bhag 5.3 व्याकरण वाक्यसंश्लेषण

Bhag 5.3 व्याकरण वाक्यसंश्लेषण Textbook Questions and Answers कृती प्रश्न 1. खालील वाक्यांचे संयक्त, मिश्रव केवल वाक्य असे वर्गीकरण करा. a. मी माणसे मोजून पाहिली; पण ती आठच भरली. उत्तरः…

Bhag 5.2 व्याकरण काव्यगुण

Bhag 5.2 व्याकरण काव्यगुण Textbook Questions and Answers कृती प्रश्न 1. खालील तक् पूर्ण करा. उत्तर: प्रश्न 2. खालील उदाहरणांमधील काव्यगुण ओळखा उत्तर: प्रश्न 3. वाचा. चौकिती काव्गुण वलहा. उत्तर:…