Chapter 11 गोष्ट अरुणिमाची

Chapter 11 गोष्ट अरुणिमाची Textbook Questions and Answers कृतिपत्रिकेतील प्रश्न १ (अ) आणि (आ) यांसाठी… प्रश्न 1.आकृती पूर्ण करा.अरुणिमाचा ध्येयवादी दृष्टिकोनस्पष्ट करणाऱ्या कृती उत्तर: प्रश्न 2.खालील कृतींतून अभिव्यक्त होणारे अरुणिमाचे…

उपयोजित लेखन

उपयोजित लेखन पत्रलेखनासंबंधी थोडी माहिती: पत्रलेखनाचे प्रकार पत्रलेखनाचे स्थूलमानाने दोन प्रकार: (१) अनौपचारिक पत्रे (२) औपचारिक पत्रे. (१) अनौपचारिक पत्रे: आई, वडील, भाऊ, बहीण वा इतर कोणी आप्त आणि मित्र…

Chapter 20.1 व्युत्पत्ती कोश

Chapter 20.1 व्युत्पत्ती कोश Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. टिपा लिहा. (अ) व्युत्पत्ती कोशाचे कार्य उत्तर: व्युत्पत्ती कोशाचे कार्य: व्युत्पत्ती म्हणजे एखादया शब्दाच्या किंवा अर्थाच्या मुळाचे ज्ञान होय. व्युत्पत्ती…

Chapter 20 सर्व विश्वचि व्हावे सुखी

Chapter 20 सर्व विश्वचि व्हावे सुखी Textbook Questions and Answers कृति कृतिपत्रिकेतील प्रश्न १ (अ) आणि (आ) यांसाठी… प्रश्न 1. खालील चौकटी पूर्ण करा. (अ) संत ज्ञानेश्वर यांनी मानवाच्या कल्याणासाठी…

Chapter 19 तू झालास मूक समाजाचा नायक (कविता)

Chapter 19 तू झालास मूक समाजाचा नायक (कविता) Textbook Questions and Answers कृति कृतिपत्रिकेतील प्रश्न २ (अ) साठी… प्रश्न 1. खालील आकृत्या पूर्ण करा. (अ) (१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नाकारलेली…

Chapter 18 निर्णय

Chapter 18 निर्णय Textbook Questions and Answers कृति कृतिपत्रिकेतील प्रश्न १ (अ) आणि (आ) यांसाठी… प्रश्न 1. खालील आकृती पूर्ण करा. (i) उत्तर: (ii) उत्तर: प्रश्न 2. कारणे लिहा. (अ)…

Chapter 17 सोनाली

Chapter 17 सोनाली Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. आकृत्या पूर्ण करा. उत्तर: प्रश्न 2. तुलना करा. उत्तर: प्रश्न 3. खालील वाक्यांतून दिसणारे सोनालीच्या स्वभावाचे पैलू लिहा. (अ) सोनालीचे दात…

Chapter 16 आकाशी झेप घे रे (कविता)

Chapter 16 आकाशी झेप घे रे (कविता) Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. योग्य पर्याय ओळखा. (अ) सुखलोलुप झाली काया म्हणजे ………………………………… (१) सुखाचा तिरस्कार वाटतो. (२) सुखाबद्दल प्रेम वाटते.…

Chapter 15.1 वीरांगना (स्थूलवाचन)

Chapter 15.1 वीरांगना (स्थूलवाचन) कृति-स्वाध्याय व उत्तरे पाठ्यपुस्तकातील कृती: प्रश्न 1. खालील आकृती पूर्ण करा. उत्तर: प्रश्न 2. ‘कठोर परिश्रमांमुळेच स्वाती महाडिक यांना स्वत:चा निर्धार पूर्ण करता आला’, या विधानाबाबत…

Chapter 15 खोद आणखी थोडेसे (कविता)

Chapter 15 खोद आणखी थोडेसे (कविता) Textbook Questions and Answers कृति – स्वाध्याय व उत्तरे कृतिपत्रिकेतील प्रश्न २ (अ) साठी… प्रश्न 1. योग्य पर्याय शोधून वाक्य पूर्ण करा. (अ) ‘खोदणे’…