Chapter 6.1 आत्मविश्वासासारखी शक्ती नाही

Chapter 6.1 आत्मविश्वासासारखी शक्ती नाही Textbook Questions and Answers नमुना कृती 1. कृती करा. प्रश्न अ.उत्तर : प्रश्न आ.उत्तर : 2. अभिव्यक्ती. प्रश्न 1.व्यक्तीच्या जीवनातील ‘आत्मविश्वासाचे’ स्थान स्पष्ट करा.उत्तर :…

Chapter 12.1 जयपूर फूटचे जनक

Chapter 12.1 जयपूर फूटचे जनक Chapter 12.1 जयपूर फूटचे जनक Textbook Questions and Answers नमुना कृती 1. परिणाम लिहा : प्रश्न 1. उत्तर : 2. अभिव्यक्ती. प्रश्न 1.‘कृत्रिम पायाच्या मदतीने…

Chapter 12 रंगरेषा व्यंगरेषा

Chapter 12 रंगरेषा व्यंगरेषा Chapter 12 रंगरेषा व्यंगरेषा Textbook Questions and Answers कृती 1. अ. लेखकाने खालील गोष्टी कळण्यासाठी व्यंगचित्रात वापरलेली प्रतीके लिहा. प्रश्न 1.उत्तर : आ. वैशिष्ट्ये लिहा. प्रश्न…

Chapter 10 दंतकथा

Chapter 10 दंतकथा Chapter 10 दंतकथा Textbook Questions and Answers कृती 1. अ. कारणे शोधा व लिहा. प्रश्न 1.लेखकाला दातांबद्दल अजिबात प्रेम नाही, कारण ………उत्तर : लेखकांना दातांबद्दल अजिबात प्रेम…

Chapter 11 आरशातली स्त्री

Chapter 11 आरशातली स्त्री Chapter 11 आरशातली स्त्री Textbook Questions and Answers कृती 1. अ. कृती करा. प्रश्न 1.उत्तर : प्रश्न 2.उत्तर : आ. खालील शब्दसमूहांचा तुम्हांला कळलेला अर्थलिहा. प्रश्न…

Chapter 8 रेशीमबंध

Chapter 8 रेशीमबंध Chapter 8 रेशीमबंध Textbook Questions and Answers कृती 1. कृती करा. प्रश्न अ.उत्तर : प्रश्न आ.उत्तर : प्रश्न इ.उत्तर : प्रश्न ई.उत्तर : 2. कारणे शोधा व…

Chapter 9 समुद्र कोंडून पडलाय

Chapter 9 समुद्र कोंडून पडलाय Chapter 9 समुद्र कोंडून पडलाय Textbook Questions and Answers कृती 1. अ. खालील शब्दसमूहांचा अर्थ स्पष्ट करा. प्रश्न 1.उंचच उंच पण अरुंद बालपण-उत्तर : किनाऱ्यावरच्या…

Chapter 7 विंचू चावला…

Chapter 7 विंचू चावला… Chapter 7 विंचू चावला… Textbook Questions and Answers कृती 1. अ. योग्य पर्याय निवडा व विधान पूर्ण करा. प्रश्न 1.तम घाम अंगासी आला, म्हणजे ……..अ. संपूर्ण…

Chapter 6 रंग माझा वेगळा

Chapter 6 रंग माझा वेगळा Chapter 6 रंग माझा वेगळा Textbook Questions and Answers कृती 1. अ. खालील अर्थाच्या ओळी कवितेतून शोधा. प्रश्न 1. उत्तर : आ. कृती करा. प्रश्न…

Chapter 5 वीरांना सलामी

Chapter 5 वीरांना सलामी Chapter 5 वीरांना सलामी Textbook Questions and Answers कृती 1. अ. कृती करा. प्रश्न 1. उत्तर : आ. चौकटीत उत्तरे लिहा. प्रश्न 1. तोलोलिंगच्या पायथ्याशी असलेले…