Chapter 15 खरा नागरिक

Chapter 15 खरा नागरिक Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. आकृती पूर्ण करा. उत्तरः प्रश्न 2. खालील घटनांचे परिणाम लिहा. उत्तरः प्रश्न 3. निरंजनची दिनचर्या लिहा. उत्तरः प्रश्न 4. खालील…

Chapter 16.1 व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन)

Chapter 16.1 व्युत्पत्ती कोश (स्थूलवाचन) Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. टीप लिहा. व्युत्पत्ती कोशाचे कार्य उत्तर: वाचन करताना अनेक वेगवेगळे शब्द डोळ्यांखालून जातात, काही शब्द लक्ष वेधून घेतात. हे…

Chapter 16 स्वप्न करू साकार

Chapter 16 स्वप्न करू साकार Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. खालील शब्दसमूहांतील संकल्पना स्पष्ट करा. (i) श्रमशक्तीचे मंत्र (ii) हस्त शुभंकर (iii) आभाळावर उत्क्रांतीचा घुमवू या ललकार उत्तरः (i)…

Chapter 14 बीज पेरले गेले

Chapter 14 बीज पेरले गेले Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. कारणे लिहा. (अ) लेखकाच्या आई-वडिलांनी मन घट्ट करून मुलांचा निरोप घेतला, कारण …………………………. उत्तर: लेखकाच्या आई-वडिलांनी मन घट्ट करून…

Chapter 13 हिरवंगार झाडासारखं

Chapter 13 हिरवंगार झाडासारखं Textbook Questions and Answers (१) चौकटी पूर्ण करा. (अ) कवीने झाडाला दिलेली उपमा (आ) पानझडीनंतरचे, नवी वस्त्रे धारण करणारे झाड म्हणजे (इ) कवीच्या मते उत्साही आयुष्य…

Chapter 12.1 जगणं कॅक्टसचं

Chapter 12.1 जगणं कॅक्टसचं Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. ‘निसर्ग हा मोठा जादूगार आहे’, हे विधान वाळवंटी प्रदेशाच्या संदर्भात कसे लागू पडते, ते पाठाच्या आधारे सविस्तर लिहा. उत्तर: ‘जगणं…

Chapter 12 रंग मजेचे रंग उदयाचे

Chapter 12 रंग मजेचे रंग उदयाचे Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. (अ) कवितेच्या आधारे बी रुजण्याच्या क्रियेचा ओघतक्ता तयार करा. प्रश्न 2. चौकटी पूर्ण करा. (i) जेथे दृष्टी पोहोचते…

Chapter 11 जंगल डायरी

Chapter 11 जंगल डायरी Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. लेखकाने बिबळ्याची ताजी पावलं पाहिल्यानंतरच्या कृतींचा घटनाक्रम लिहा. (i) जंगलाच्या कोपऱ्यात हालचाल जाणवली. (ii) ___________________________ (iii) ___________________________ (iv) तिथं तेंदूच्या…

Chapter 10 रंग साहित्याचे

Chapter 10 रंग साहित्याचे Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. प्रस्तुत पाठात आलेल्या साहित्य प्रकारांची नावे लिहा. उत्तर: (i) कथा (ii) कादंबरी (iii) कविता (iv) नाटक (v) चरित्र (vi) आत्मचरित्र…

Chapter 9 औक्षण (कविता)

Chapter 9 औक्षण (कविता) Textbook Questions and Answers प्रश्न 1. खालील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तर: लिहा. (अ) कष्टाचे सामर्थ्य अपुरे केव्हा वाटते? उत्तरः जेव्हा मुठीमध्ये द्रव्य नसते तसेच जेव्हा…